Macam Macam Tauhid - Abdullah Faqoth
News Update
Loading...

Sunday, 1 March 2020

Macam Macam Tauhid

1.Tauhid Rububiyyah

Adalah meyakini kekuasaan Allah dalam mencipta dan mengatur alam semesta, misalnya meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah, Allah lah yang memberikan rezqi, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah menggerakkan bintang-bintang, dll.

2.Tauhid Uluhiyyah

Adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang dzahir maupun batin 
(Al Jadid Syarh Kitab Tauhid, 17). Dalilnya: "Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan."(QS. Al Fatihah: 5)

3.Tauhid Asma'was Sifat

Allah Ta'ala berfirman: "Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepada-Nya dengan dengan menyebut nama-namaNya." (QS. Al A'raf: 180)
  • Tahrif adalah memalingkan makna ayat atau hadits tentang nama atau Sifat Allah dari makana zhahir-Nya menjadi makna lain yang bathil. Seabgaimana misalnya kata 'istiwa' yang artinya 'bersemayam' dipalingkan menjadi 'menguasai'. Ta'thil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah. Sebagaimana sebagian orang yang menolak bahwa Allah berada di atas langit dan mereka berkata Allah berada di mana-mana.
  • Takyif adalah menggambarkan hakikat wujud Allah. Padahal Allah sama sekali tidak serupa dengan mahluknya, sehingga tidak ada yang mampu menggambarkan hakikat wujudnya. Misalnya, sebagian orang berusaha menggambarkan  bentuk tangan Allah, bentuk wajah Allah, dan lain-lain. Adapun penyimpangan lain dalam tauhid asma wa sifat Allah adalah  tasybih dan tafwidh.
  • Tasybih adalah menyerupakan sifar-sifat Allah dengan sifat-sifat mahluk-Nya.
  • Tafwidh, yaitu tidak menolak nama atau sifat Allah namun enggan menetapkan maknanya. Misalnya sebagian orang berkata 'Allah Ta'ala memang ber-istiwa di atas 'Arsy namun kita tidak tahu maknanya. Makna istiwa kita serahkan kepada Allah.' Pemahaman  ini  tidak  benar karena Allah Ta'ala telah menggabarkan sifat-sifatNya dalam Qur'an dan Sunnah agar hamba-hamaNya mengetahui.
๐Ÿ“šKitab Minhaj al-Firqh an-Najiyah wa Ath-Tha'ifah al-Manshurah.
๐Ÿ“Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu

Sumber :
  • @salaf.ittiba
Add your opinion
Berikan Komentar
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done